نتایج مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (قرائت،حفظ) مرحله شهرستانمتوسطه دختران ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه مقطع پایه رشته مقام 1 زهرا چمبری شاهد ولی عصر(عج) متوسطه اول حفظ اول 2 زهرا سید آبادی نمونه محبی متوسطه اول حفظ اول 3 معصومه بتوئی فاطمه زهرا( س) متوسطه اول حفظ سوم 4 ملیکا علی آبادی بقراط متوسطه دوم حفظ اول 5 نجمه افسرده فرزانگان متوسطه دوم حفظ اول 6 پرستو حسینی شاهد غرویان متوسطه دوم حفظ سوم 7 مطهره دماوندی فرزانگان متوسط سوم حفظ اول 8 آتنا گوهری راد کوثر متوسطه سوم حفظ دوم 9 طلیعه صومعه نمونه محبی متوسطه سوم حفظ سوم 10 سمیرا حاتمی نمونه محبی متوسطه پیش دانشگاهی حفظ اول 11 نرگس رجبی شاهد ولی عصر( عج) متوسطه پیش دانشگاهی حفظ دوم 12 نرگس سادات مداح سادتیه فرزانگان متوسطه اول قرائت اول 13 فاطمه آیین شاهد ولی عصر( عج) متوسطه اول قرائت دوم 14 فاطمه نصرآبادی سماء متوسطه اول قرائت سوم 15 فاطمه فتح آبادی طالقانی متوسطه دوم قرائت اول 16 فاطمه تقی زاده ایثارگران متوسطه دوم قرائت دوم 17 سیده فرشته مظلوم شاهد ولی عصر( عج) متوسطه دوم قرائت سوم 18 الهام صدیقی شاهد غرویان متوسطه سوم قرائت اول 19 فائزه باغشنی فرزانگان متوسطه سوم قرائت دوم 20 فرشته فخری فاطمه زهرا( س) متوسطه سوم قرائت سوم 21 معصومه حکیمی عترت متوسطه پیش دانشگاهی قرائت اول 22 سارا دارابی شاهد غرویان متوسطه پیش دانشگاهی قرائت دوم 23 اعظم رجبی ایثارگران متوسطه پیش دانشگاهی قرائت سوم                          نتایج مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (قرائت،حفظ) مرحله شهرستان راهنمایی دخترانه ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه مقطع پایه رشته مقام 1 سوگل سرفرازی مقدم شاهد قدسیان راهنمایی دوم حفظ اول 2 زینب آریاکیان نمونه وکیلی 10 راهنمایی دوم حفظ اول 3 عطیه یوسف نژاد فرازنگان راهنمایی سوم حفظ سوم 4 عاطفه غفاری مقدم شهید مدنی راهنمایی سوم حفظ اول 5 فاطمه سادات درودی نمونه وکیلی 10 راهنمایی سوم حفظ دوم 6 سعیده صابریان فرزانگان راهنمایی سوم حفظ سوم 7 نفیسه فتح آبادی شهید صادقی راهنمایی سوم قرائت اول 8 فاطمه حسینی وکیلی 10 راهنمایی سوم قرائت دوم 9 مائده اسکندری مستوفی راهنمایی سوم قرائت سوم                                                   نتایج مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (قرائت،حفظ واذان) مرحله شهرستان ابتدایی دخترانه ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه مقطع پایه رشته مقام 1 مهسا کرمانی بقراط ابتدایی سوم قرائت اول 2 یگانه طاهری شهید برونسی ابتدایی سوم قرائت اول 3 ستایش حقیقت امام حسین( ع) ابتدایی سوم قرائت دوم 4 زهرا حسنی ناهید نخودی ابتدایی سوم قرائت دوم 5 حنانه حسن زاده شاهد عابدی ابتدایی سوم قرائت سوم 6 سارا گلچین انجیدن ابتدایی سوم قرائت سوم 7 مبینا محمد دوست بهاره سلیمی ابتدایی چهارم قرائت اول 8 یگانه شیخانی ده شیخ ابتدایی چهارم قرائت اول 9 کیمیا کرد دادپور ابتدایی چهارم قرائت دوم 10 زهرا حلاجی شهید حسین نصرآبادی ابتدایی چهارم قرائت دوم 11 زهرا آواز مجتمع امید ابتدایی چهارم قرائت دوم 12 ساجده صاحبکاران امام حسین(ع) ابتدایی چهارم قرائت سوم 13 مهدیه کاظمی اطهر ابتدایی چهارم قرائت سوم 14 نرگس سادات حسینی رسالت 2 ابتدایی چهارم قرائت سوم 15 مبینا آهویی پروین اعتصامی ابتدایی چهارم قرائت سوم 16 نوشین نوروزیان خجسته ابتدایی چهارم قرائت سوم 17 زهره عمارلو شهید مسعود دهنوی ابتدایی چهارم قرائت سوم 18 هانیه شریفان شهید بکائیان ابتدایی چهارم قرائت سوم 19 زهراشبانی روستای فخریه ابتدایی چهارم قرائت سوم 20 مریم علی اکبر زاده بهاره سلیمی ابتدایی پنجم قرائت اول 21 فاطمه لطفی شهید محمد لطفی ابتدایی پنجم قرائت اول 22 مائده شوریابی دادپور ابتدایی پنجم قرائت دوم 23 ملیکاسادت حسینی مجتمع شیرازی ابتدایی پنجم قرائت دوم 24 فاطمه زارع سما ابتدایی پنجم قرائت سوم 25 مائده عین آبادی مجتمع شهید جعفری ابتدایی پنجم قرائت سوم 26 مبینا نصرآبادی دادپور ابتدایی ششم قرائت اول 27 زهرا تقی زاده روستای بار ابتدایی ششم قرائت اول 28 بهاره کلاته امام حسین( ع) ابتدایی ششم قرائت دوم 29 مریم محروقی خجسته ابتدایی ششم قرائت دوم 30 فاطمه ساداتی مجتمع امید ابتدایی ششم قرائت دوم 31 سارا علی ئی رجبعلی سوادی ابتدایی ششم قرائت سوم 32 سعیده برخوردار بنت الهدی صدر 2 ابتدایی ششم قرائت سوم 33 خدیجه عارفخانی مجتمع فجر ابتدایی ششم قرائت سوم 34 نجمه لطفی لطف آباد ابتدایی ششم قرائت سوم                         نتایج مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (قرائت،حفظ واذان) مرحله شهرستان متوسطه پسرانه ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه مقطع پایه رشته مقام 1 محمد رضا مهدیانی ابوذر غفاری متوسطه اول حفظ اول 2 امیر حسین فراستی شهید بهشتی متوسطه اول حفظ دوم 3 علی اکبری امام حسین(ع) متوسطه اول حفظ سوم 4 امیر رضا انتظاری شهید بهشتی متوسطه دوم حفظ اول 5 حسین میرزاخان شهید حسامی متوسطه دوم حفظ دوم 6 محمد ایروانی ابوذر غفاری متوسطه دوم حفظ دوم 7 جواد رشید تولایی ابوذر غفاری متوسطه سوم حفظ اول 8 علی احمدنیا نمونه حسینیان متوسطه سوم حفظ دوم 9 حسین زارع مالک اشتر متوسطه  پیش دانشگاهی حفظ اول 1 رضا قبدیان ابوذر غفاری متوسطه اول قرائت اول 2 مهدی مهربان امام حسین( ع) متوسطه اول قرائت دوم 3 محمد حسین حسین زاده حکیم نظامی متوسطه اول قرائت سوم 4 حسن رادنیا علم و صنعت متوسطه دوم قرائت اول 5 محمد ایزی علامه طباطبایی متوسطه دوم قرائت دوم 6 مجید فتح آبادی شریعتی هنرستان دوم قرائت سوم 7 محمد دماوندی نمونه حسینیان متوسطه سوم قرائت اول 8 محمد رضا حسن پور مقدم ابوذر غفاری متوسطه سوم قرائت دوم 9 وحید نظری نیا خوارزمی متوسطه سوم قرائت سوم 10 میلاد انجیدنی عطار متوسطه پیش دانشگاهی قرائت اول 11 رضا مبرزی ابوذر غفاری متوسطه پیش دانشگاهی قرائت دوم 12 محمد کرمانی علامه طباطبایی متوسطه پیش دانشگاهی قرائت سوم 1 رضا عطایی دیس خانی سجادی متوسطه اول اذان اول 2 فریبرز رحمانی امام رضا (ع) متوسطه اول اذان دوم 3 محمد رضا یزدیان نمونه حسینیان متوسطه اول اذان سوم 4 میلاد ایروانی ابوذر غفاری متوسطه دوم اذان اول 5 جلال چهاربرجی علم وصنعت متوسطه دوم اذان دوم 6 حامد  امان  آبادی علامه طباطبایی متوسطه دوم اذان سوم 7 مهدی حصاری نمونه حسینیان متوسطه سوم اذان اول 8 کامران قرجه علامه طباطبایی متوسطه سوم اذان دوم 9 عباس شریفان عطار متوسطه سوم اذان سوم 10 علی قلعه دزدانی عطار متوسطه پیش دانشگاهی اذان اول 11 سعید شهریان ابوذر غفاری متوسطه پیش دانشگاهی اذان دوم 12 ابراهیم توزندجانی مالک اشتر متوسطه پیش دانشگاهی اذان سوم                                        نتایج مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (قرائت،حفظ) مرحله شهرستان ابتدایی پسرانه ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه مقطع پایه رشته مقام 1 شایان اکبریه ره آورد ابتدایی سوم قرائت اول 2 یونس لطفی ش محمدلطفی ابتدایی سوم قرائت اول 3 محمدامین پنبه ای واعظی نسب ابتدایی سوم قرائت دوم 4 علیرضا سالاری ش خدابخش رمضانی ابتدایی سوم قرائت دوم 5 مهدی تازه دل شهید نادری ابتدایی سوم قرائت سوم 6 سینا دهنوی ش علی دهنوی ابتدایی سوم قرائت سوم 7 علی عبداللهی ش عشقی ابتدایی سوم قرائت سوم 8 محمدجواد دماوندی ره آورد ابتدایی چهارم قرائت اول 9 مهدی محمدی ش علی محمدی ابتدایی چهارم قرائت اول 10 محمدسعید مروی امام حسین (ع) ابتدایی چهارم قرائت دوم 11 ابوالفضل حلاجی ش عشقی ابتدایی چهارم قرائت دوم 12 یوسف معتمدی حافظ 2 ابتدایی چهارم قرائت سوم 13 ابراهیم رستمی شهرک ابتدایی چهارم قرائت سوم 14 علی پورواعظیان سعیدی ابتدایی پنجم قرائت اول 15 محمدمهدی بیات ترک ش امامیان ابتدایی پنجم قرائت اول 16 علی محمد دفتری حکیم نظامی ابتدایی پنجم قرائت دوم 17 سجاد مهربانی ش محمدی 1 ابتدایی پنجم قرائت دوم 18 حمیدرضا لعل عاطفی قریشی ابتدایی پنجم قرائت سوم 19 محمد نصر آبادی ش منتظری قائم ابتدایی پنجم قرائت سوم 20 امیر محمد قربانی امیرمعزی ابتدایی ششم قرائت ستاره مسابقات 21 علی لطفی نصر ابتدایی ششم قرائت اول 22 امیر حسین لطفی ش لطفی ابتدایی ششم قرائت اول 23 نیما کمیلیان امام حسین (ع) ابتدایی ششم قرائت دوم 24 امیر حسین ملحاوی آزادگان مبارکه ابتدایی ششم قرائت دوم 25 علی رحمانی شاهد ابتدایی ششم قرائت سوم 26 یحیی براتی منتظریان ابتدایی ششم قرائت سوم 27 علی محیطی ش نصرآبادی ابتدایی ششم قرائت سوم 28 امیرمهدی قلعه نوی حسینی 1 ابتدایی ششم قرائت سوم 29 یاشار دارابی ره آورد ابتدایی سوم اذان اول 30 مهدی خاکساری بهار ابتدایی سوم اذان اول 31 علی مهربانی نظیری ابتدایی سوم اذان دوم 32 امیرحسین ایمانی تبار فرخک ابتدایی سوم اذان دوم 33 ابوالفضل محروقی واعظی نسب ابتدایی سوم اذان سوم 34 مصطفی بنده ای ش چمبری ابتدایی سوم اذان سوم 35 حسین ملکی پور ره آورد ابتدایی چهارم اذان اول 36 محمد گرمابی ش مسعود دهنوی ابتدایی چهارم اذان اول 37 رسول درودی غلاث ابتدایی چهارم اذان دوم 38 ابوالفضل تازه ش آشنا ابتدایی چهارم اذان دوم 39 کیان محمدیان بهار ابتدایی چهارم اذان سوم 40 مهدی محمدی ش محمدی ابتدایی چهارم اذان سوم 41 امیرحسین شرفی رسالت ابتدایی پنجم اذان اول 42 مسعود سنگونی ش بذرگری ابتدایی پنجم اذان اول 43 حسن احمد آبادی رفیقیان ابتدایی پنجم اذان دوم 44 امیرمحمدعینی ش انفرادی ابتدایی پنجم اذان دوم 45 امیر حسین بابایی ره آورد ابتدایی پنجم اذان سوم 46 مصطفی زمانیان امام جعفر صادق ع ابتدایی پنجم اذان سوم 47 سجاد رضایی اوندری رفیقیان ابتدایی ششم اذان اول 48 حسین حاتمی ش مسعود دهنوی ابتدایی ششم اذان اول 49 سجاداحمدی نسب شاهد ابتدایی ششم اذان دوم 50 حامد لطفی ش محمدلطفی ابتدایی ششم اذان دوم 51 امیر رضا حصاری بقراط 3 ابتدایی ششم اذان سوم 52 بهروز محمدیان ش آشتیانی ابتدایی ششم اذان سوم                                           نتایج مسابقات قرآن ومعارف اسلامی (قرائت،حفظ واذان) مرحله شهرستان راهنمایی پسرانه ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه مقطع پایه رشته مقام 1 ابوالفضل اکبری شهیدبهشتی راهنمایی دوم حفظ اول 2 میلادعارفخانی نمونه رستگار راهنمایی دوم حفظ دوم 3 مصطفی مختاری کسائیان2 راهنمایی دوم حفظ سوم 4 علی مهربانی امام حسین(ع) راهنمایی دوم قرائت اول 5 مهدی طاغونی شاهد آل یاسین راهنمایی دوم قرائت دوم 6 حامد انصاری نظام 1 راهنمایی دوم قرائت سوم 7 امیر رسولی شهیدبهشتی راهنمایی دوم اذان اول 8 امین دولت آبادی رستگار راهنمایی دوم اذان دوم 9 حسین هشترودی باقرالعلوم2 راهنمایی دوم اذان سوم 10 دانیال محروقی شهید بهشتی راهنمایی سوم حفظ اول 11 حسین اصغری حسامیه شاهدآل یاسین راهنمایی سوم حفظ اول 12 علی صالحی کسائیان1 راهنمایی سوم حفظ دوم 13 مصطفی شورگشتی رستگار راهنمایی سوم حفظ سوم 14 محمدبهرمانی نظام1 راهنمایی سوم قرائت اول 15 سجادشریف زاده آل یاسین راهنمایی سوم قرائت دوم 16 امیر چنارانی کسائیان1 راهنمایی سوم قرائت سوم 17 حسین صادقیان شاهدآل یاسین راهنمایی سوم اذان اول 18 محمدبهشتی پور کسائیان راهنمایی سوم اذان دوم 19 بنیامین بصیریان نظام1 راهنمایی سوم اذان سوم  

تاريخ : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ | 13:22 | نویسنده : علیرضا جمعه زاده |
  • آی 1 آی
  • رفتن